Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказом Ріпкинського районного суду  Чернігівської області

№ 7-АГ від 02.11.2011 року

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку в

Ріпкинському районному суді Чернігівської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.    Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) поширюються на всіх працівників Ріпкинського районного суду Чернігівської області. 

1.2.   Положення Правил внутрішнього трудового розпорядку, які стосуються перебування в приміщенні суду, є обов’язковими для виконання всіма особами, які в ньому знаходяться. 

1.3.  Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті  зміцнення трудової і виконавської дисципліни, правильну організацію   праці, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці. 

1.4. В суді повинен дотримуватися принцип незалежності суддів при відправленні правосуддя. 

1.5.  Для голови, його заступників та суддів суду Правила встановлюються з урахуванням Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

1.6. Для державних службовців, які працюють у суді, Правила встановлюються з урахуванням Закону України «Про державну службу». Діяльність працівників ґрунтується на таких основних принципах: 

     служіння народу України; 

     демократизму і законності; 

     гуманізму і соціальної справедливості; 

     пріоритету прав людини і громадянина; 

     професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі; 

     персональної відповідальності за виконання службових обов’язків і  дисципліни; 

•    дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування; 

     дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян. 

1.7. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головою суду в межах наданих йому актами законодавства повноважень.

 

                     2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

2.1. Обрання (призначення) суддів та припинення їх повноважень здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про судоустрій та статус суддів". 

2.2.  На підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді голова суду видає відповідний наказ. 

  2.3. Помічники суддів призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату суду за поданням відповідного судді. 

2.4. Призначення на посади та звільнення з посад інших працівників суду здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про державну службу",  діючого трудового законодавства України. 

2.5. Працівники суду приймаються на роботу за трудовими договорами. На посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше. Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України "Про державну службу". 

2.6. Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України. 

2.7. Укладення трудового договору з суддями оформляється наказом голови суду, а з державними службовцями, службовцями та робітниками, зайнятими обслуговуванням – наказом керівника апарату,  які доводяться до відома працівника під розписку. 

2.8. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи. 

2.9. Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

          При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців. 

2.10.    Під час прийняття на роботу працівника необхідно: 

• роз'яснити працівникові його права й обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства; 

   ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією під розписку;

• визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; 

   проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці. 

2.11.    Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та оформлюється наказом керівника парату суду. 

2.12.   В день звільнення працівнику необхідно видати його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

                          3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ 

3.1.     Всі працівники суду мають право: 

1)   користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України; 

2)      брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень; 

3)     на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян; 

4)    вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою; 

5)  на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи; 

6)     на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці; 

7)   захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку. 

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України. 

3.2.   Всі працівники суду зобов'язані: 

1)     дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України; 

2)     не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина; 

3)    сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи; 

4)   виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян; 

5)    шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби; 

6) забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно; 

7)  постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти; 

8)   своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників; 

9)  діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу; 

10) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки; 

11)    суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування) судів; 

12)   не відчиняти без особливої необхідності вікна у період опалювального сезону; 

13)   на час виходу із службових приміщень замикати двері ключем та не залишати у них відвідувачів; 

14) залишаючи приміщення, вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна, кватирки, вмикати охоронну сигналізацію; 

15)   дотримуватися правил пожежної безпеки, охорони праці; 

16)   використовувати міжміські телефонні розмови лише в службових цілях. 

     Працівники несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України. 

3.3. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником, типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників. 

3.4.      Судді суду зобов'язані: 

1)     здійснювати правосуддя в порядку, встановленому чинним законодавством; 

2) при здійсненні правосуддя дотримуватися Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об'єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків; 

3)   здійснювати процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справ; 

4)     сприяти примиренню сторін та досягненню ними мирової угоди;

5)    контролювати відповідно до закону своєчасність звернення до виконання судових рішень, постановлених під їх головуванням; 

6)     додержувати вимог про неможливість належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу крім наукової, викладацької та творчої; 

7)  не розголошувати відомості, що становлять державну, військову, службову, комерційну та банківську таємницю, таємницю нарадчої кімнати, відомості про особисте життя громадян та інші відомості, про які вони дізналися під час розгляду справи в судовому засіданні, для забезпечення нерозголошення яких було прийнято рішення про закрите судове засідання; 

8)     додержувати вимог службової дисципліни та розпорядку роботи суду; 

9)     не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності; 

10) бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати присяги й завжди поводитися так щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду; 

11)   уникати будь-якого незаконного впливу на свою діяльність, пов'язану зі здійсненням правосуддя, не використовувати своє посадове становище в особистих інтересах чи інтересах інших осіб; 

12)     старанно й неупереджено виконувати покладені на них обов'язки і підтримувати свою професійну компетентність на належному рівні; 

13)     при здійсненні судочинства виявляти тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб; 

14)    у визначеному законом порядку надавати засобам масової інформації можливість одержувати відомості, виключаючи при цьому порушення прав і свобод громадян, приниження їх честі й гідності, а також авторитету суду та статусу судді; 

15)    не допускати проявів учасниками процесу чи іншими особами неповаги до людини за ознаками раси, статі, національності, релігії, політичних поглядів, соціально-економічного становища, фізичних вад тощо; 

16)   утримуватися від поведінки будь-яких дій або висловлювань, що можуть призвести до втрати віри в рівність професійних суддів, присяжних при здійсненні правосуддя;

17)    докладати всіх зусиль для того, щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини їх поведінка була бездоганною. 

3.5.   Судді недоторкані, їх недоторканість поширюється на листування, засоби зв'язку, документи, службові і приватні приміщення. 

3.6.    Голова суду зобов'язаний: 

1)     планувати роботу суду та контролювати виконання планів; 

2)     інформувати Президію Апеляційного суду з питань організації діяльності суду; 

3)     здійснювати організаційне керівництво діяльністю суду; 

4)     організувати проведення узагальнення та судової практики; 

5)     на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді видати відповідний наказ; 

6)     здійснювати заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів; 

7)     організувати ведення судової статистики; 

8)     організувати роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду; 

9)     правильно організувати робочий час та його облік; 

10)    покращувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць; 

11)    забезпечити належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляцію та створити необхідні умови для збереження дорученого працівникам майна; 

13)   забезпечити використання наданої ТУ ДСА у Чернігівській області техніки та обладнання за призначенням. 

3.6. Обсяг обов'язів заступника голови суду визначає голова суду.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ СУДУ 

4.1. Адміністрація суду зобов'язана: 

1) належним чином організувати роботу працівників, щоб кожен працював за фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце; 

2)   затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом; 

3)   забезпечити здорові та безпечні умови праці; 

4)   постійно зміцнювати трудову і виконавську дисципліну; 

5)   поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю;

6) постійно контролювати дотримання працівниками всіх вимог по техніці безпеки, виробничій санітарії і гігієни праці, протипожежній безпеці; 

7)   забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи на виробництві з навчанням в учбових закладах; 

8) надавати на вимогу працівника для ознайомлення матеріали, що стосуються проходження ним державної служби; 

9)   уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати їх житлово-побутові умови; 

10) забезпечувати незалежність суддів у межах, передбачених чинним законодавством.

 

5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

5.1.  Тривалість робочого часу працівників складає 40 годин в тиждень, у тому числі: 

         понеділок, вівторок, середа, четвер - з 8.00 до 17.15; 

         п'ятниця - з 8.00 до 16.15;

         обідня перерва — з 13.00 до 14.00; 

         вихідні дні - субота і неділя.

 

        Вихід на роботу фіксується за підписом працівника у журналі обліку, який ведеться у суді.

 

5.2. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов'язані за наказом голови суду чи заступника голови суду виходити на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

5.3.  Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України. 

5.4.      Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду на кожен календарний рік у грудні місяці. Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку. Графік доводиться до відома всіх працівників. 

5.5.  Надання відпусток працівникам оформляється наказом керівника апарату суду щодо працівників апарату суду, головою суду – щодо суддів.

5.6.  Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд. 

5.7.  За рішенням керівника апарату суду державні службовці можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році. Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.

 

6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ 

6.1. Вхід у приміщення будинку правосуддя здійснюється у такому порядку:

    з 7.00 год.

• для працівників суду ;

    з 8.00 год.

  для працівників інших державних органів – за службовими посвідченнями;

  для депутатів рад усіх рівнів — за депутатськими посвідченнями;

  для керівників підприємств, установ, організацій за списками попередньо погодженими з керівництвом управління;

• для делегацій, що перебувають в приміщенні суду у супроводі відповідальних працівників ТУ ДСА, ДСА України, керівників апеляційного суду, голів судів;

з 8.00 год.

• вільний вхід для всіх зацікавлених осіб, згідно графіку прийому громадян, при пред’явленні документа, який засвідчує особу. 

6.2.  Вхід відвідувачів з великогабаритними речами обмежений.   

6.3. Вільний вхід відвідувачів у приміщення суду припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня. Працівники суду повинні завершити роботу та залишити приміщення до 17.00 з дотриманням вимог цих Правил. 

6.4. Технічний персонал допускається у приміщення  перед початком робочого дня з 8.00. Прибирання службових приміщень проводиться протягом робочого дня. 

6.5.Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням. Відповідальність за використання приміщень покладається на керівництво суду. 

6.6. Винесення матеріальних цінностей дозволяється за перепусткою або накладною, підписаною керівництвом суду. Копії перепусток або накладних залишаються у співробітників суду, міліції. 

6.7.  Під час несення служби працівник судової міліції забезпечує пропускний режим, не допускає на пост сторонніх осіб і скупчення людей у вестибулі. Слідкує за тим, щоб у вестибулі працівники і відвідувачі дотримувались правил громадського порядку і протипожежної безпеки. 

6.8.  Паління у приміщеннях суду дозволяється тільки у спеціально відведених для нього місцях. Паління в приміщенні суду заборонено, якщо з технічних причин місце для паління не виділено. 

6.10. Працівники судової міліції здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та Інструкції, затвердженої у встановленому порядку. 

6.11. Працівники судової міліції зобов'язані здійснювати постійний нагляд за особою, яка перебуває під вартою, в приміщенні суду.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ТА ДОКУМЕНТІВ 

7.1. В приміщенні будинку правосуддя на видному місці вивішується графік прийому громадян керівництвом суду. 

7.2. Прийом громадян фіксується в спеціально заведених журналах та здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про звернення громадян" та Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді. 

7.3.  Прийом документів (заяв, скарг, звернень, тощо) помічниками суддів здійснюється щоденно з 09 год. 30 хв. до 12 год. 30 хв. та з 14 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв.  

7.4.   Канцелярія суду здійснює надання інформації громадянам щодо руху справ, видачу для ознайомлення судових справ та копій документів щоденно з 09 год. 30 хв. до 12 год. 30 хв. та з 14 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв., а у п’ятницю з 09 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. та з 14 год. 00 хв. до 15 год. 30 хв. 

Четвер – неприйомний день  

7.5.  Письмове звернення (позовна заява, скарга, заява тощо) передається громадянином до суду особисто, за умови пред’явлення паспорту або іншого документа, що посвідчує особу, або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

 

8. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ 

8.1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення: 

      оголошення подяки; 

      преміювання; 

      нагородження почесною грамотою. 

      Державним службовцям за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язків видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

      За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань. 

8.2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові   обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги передбачені законодавством. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.

 

9. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ГОЛОВИ СУДУ, ЙОГО ЗАСТУПНИКА ТА СУДДІВ 

9.1. За невиконання покладених завдань голова суду та його заступник можуть бути звільнені з адміністративних посад у порядку, визначеному ст. 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

9.2. Судді притягуються до дисциплінарної відповідальності на підставі ст. 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

9.4.    До суддів застосовуються такі дисциплінарні стягнення: 

         догана; 

9.5.   За кожне з порушень накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

 

10. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ СУДУ 

10.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:  

   догана; 

   звільнення. 

   Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України. 

     До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує Ріпкинський районний суд  можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу: 

   попередження про неповну службову відповідність; 

  затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду. 

10.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку. 

10.3.  Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

       Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

      За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення. 

10.4. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

      Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ 

11.1. Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку покладається на керівника апарату суду. 

11.2. Відповідальність за стан і дотримання перепускного режиму покладається на чергового працівника судової міліції і судових розпорядників. 

11.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у приміщенні суду на видному місці. 

11.4. Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку проводиться під розписку.